ป้ายต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เขตพัฒนาการศึกษาศีขรภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สำหรับโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอศีขรภูมิ

e-mail : ceosrikho@gmail.comวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

แบบนิเทศการวัดผลและประเมินผล

แบบนิเทศติดตามด้านการวัดผลและประเมิน สำหรับคณะกรรมการที่ออกนิเทศโรงเรียนในเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาศีขรภูมิ
คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การประชุมเขตพัฒนาการศึกษาศีขรภูมิ

เรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษาเขตพัฒนาการศึกษาศีขรภูมิทุกท่าน เข้ร่วมประชุมในวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ (สปอ.เดิม) ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รายงาน M-Obec

ด่วน!! ที่สุดให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) ส่งกลุ่มนโยบายและแผน สพป.สร.1 ภายในวันที่ 21 ก.พ. 2554 ที่เมล : surinarea1@gmail.com  [ตาราง สำรวจข้อมูลจำนวนครุภัณฑ์ของโรงเรียน]

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การรายงานการควบคุมภายใน

ข้อมูลโรงเรียนที่รายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2553
โรงเรียนในสังกัดเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาศีขรภูมิ
ข้อมูล ณ 7 กุมภาพันธ์ 2554
โรงเรียนที่ยังไม่รายงานตรวจสอบด่วน
ทางเว็บไซต์ของ สพป.สุรินทร์ เขต 1

รายชื่อโรงเรียนที่รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๑ บ้านสะโน
๒ บ้านทุ่งรามฯ ศีขรภูมิ
๓ บ้านนารุ่ง ศีขรภูมิ
๔ บ้านหนองขนาด ศีขรภูมิ
๕ บ้านหนองขามวิทยา ศีขรภูมิ
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔
๑ บ้านช่างปี่ ศีขรภูมิ
๒ บ้านหัวแรตนาโพธิ์ ศีขรภูมิ
๓ บ้านกาเจาะหนองไผ่ ศีขรภูมิ
๔ บ้านแกสระใหญ่ ศีขรภูมิ
๕ บ้านประทุนอายอง ศีขรภูมิ
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔
๑ บ้านโนนถ่อน ศีขรภูมิ
๒ บ้านดู่อาราง ศีขรภูมิ
๓ บ้านตรมไพร ศีขรภูมิ
๔ บ้านหนองจอก ศีขรภูมิ
๕ บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) ศีขรภูมิ
๖ บ้านหนองบัว ศีขรภูมิ
๗ บ้านตะคร้อ ศีขรภูมิ
๘ บ้านสวาย ศีขรภูมิ
๙ บ้านเปรียง ศีขรภูมิ
๑๐ บ้านทุ่งรูง ศีขรภูมิ
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑ บ้านม่วงทรัพย์โกฎิ ศีขรภูมิ
๒ บ้านโคกลาวหนองเหล็ก ศีขรภูมิ
๓ บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช ศีขรภูมิ
๔ บ้านยางเตี้ย ศีขรภูมิ
๕ บ้านขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ
๖ บ้านโคกอาโพน ศีขรภูมิ
๗ บ้านสังแกหนองคู ศีขรภูมิ
๘ บ้านพม่า ศีขรภูมิ
๙ บ้านกันจารย์ ศีขรภูมิ
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑ บ้านไพรษรสำโรง ศีขรภูมิ
๒ บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) ศีขรภูมิ
๓ บ้านข่า ศีขรภูมิ
๔ บ้านคาละแมะ ศีขรภูมิ
๕ บ้านอาวุธ ศีขรภูมิ
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑ บ้านบ่อน้ำใส ศีขรภูมิ
๒ บ้านหนองกุง ศีขรภูมิ
๓ บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง ศีขรภูมิ
๔ บ้านหนองจิก ศีขรภูมิ
๕ บ้านกระโดนค้อ ศีขรภูมิ
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๑ บ้านกางของ ศีขรภูมิ
๒ บ้านจารพัต ศีขรภูมิ
๓ บ้านอนันต์ ศีขรภูมิ
๔ บ้านระเวียง ศีขรภูมิ
๕ บ้านหนองผือโนนแคน ศีขรภูมิ
๖ บ้านโคกสนวน ศีขรภูมิ
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๑ บ้านกระดาน ศีขรภูมิ
๒ บ้านลุมพุกหนองกุง ศีขรภูมิ
๓ บ้านห้วยโนนเจริญ ศีขรภูมิ

วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

นโยบาย 9 ข้อในการรับนักเรียน

นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ รมว.ศธ. 9 ข้อ
ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ได้แก่
1. ต้องประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจถึงค่านิยมที่ถูกต้องในการรับนักเรียนตามนโยบาย ต้องโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อคุณภาพการศึกษาและสร้างความเป็นธรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคน โดยไม่มีการฝาก การเรียกรับเงิน
2. ต้องวางแผนการรับนักเรียนที่ชัดเจน และประสานแผนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งโรงเรียนคู่พัฒนาอีก 4 โรงเรียน ให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใส
3. การรับนักเรียนนั้นจะต้องเปิดรับรอบเดียว ห้องละ 40 คน หากมีความจำเป็นสามารถเพิ่มได้ไม่เกินห้องละ 10 คน แต่รวมแล้วต้องรับได้ไม่เกินห้องละ 50 คน
4. นักเรียนทุกคนต้องมีที่เรียน ให้มีการเลือกโรงเรียนตามลำดับคะแนนและตามความสามารถของนักเรียน
5. สถานศึกษาต้องดำเนินการตามแผนการรับนักเรียน ให้นักเรียนทุกคนมีที่เรียนอย่างเคร่งครัด หากสถานศึกษาใดที่จะมีการจับสลาก การสอบ หรือโควตาผู้มีพระคุณ ต้องมีการประกาศก่อนล่วงหน้าให้ชัดเจน
6. หากใช้วิธีการสอบคัดเลือก ต้องประกาศผลการสอบและระบุคะแนนตามลำดับที่ที่สอบแข่งขันได้อย่างชัดเจน
7. ห้ามไม่ให้มีการฝากเด็ก หรือการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วงการรับนักเรียน
8. สถานศึกษาต้องอำนวยความสะดวกในการขอรับทราบข้อมูลในการรับนักเรียน ของนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการติดตามการรับนักเรียน และส่วนกลาง
9. ให้ทุกสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จนถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือว่านโยบายการรับนักเรียนเป็นภารกิจหลักในการรับนักเรียนที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย